Финансов речник

Валута

Дефиниция на думата: (Валута)

Общоприетата форма на пари в рамките на дадена територия, най-често държава или валутен съюз (например еврото в еврозоната). Една валута обикновено се емитира от една централна банка.