Финансов речник

Амортизация

Дефиниция на думата: (Амортизация)

Модел за отчитане на понижаващата се стойност на актив, чийто жизнен цикъл е фиксиран във времето. Чрез него се отразява процесът, при който стойността на този актив се прехвърля върху произведените чрез нея продукти. Например износването на една машина от употреба във времето (нейната амортизация) се получава в следствие на произвежданото чрез нея.