Финансов речник

Българска Народна Банка

Дефиниция на думата: (Българска Народна Банка)

Централната банка на България, която действа като емитент на валутата (български лев) и осигурява надзор върху финансовата система. Борсово-търгуван инвестиционен фонд – институция, емитираща активи, обикновено акции, търгувани на фондовите борси. Те притежават активи, например акции, като следят представянето на определен сектор на икономиката или група инструменти на финансовите пазари.