Финансов речник

Облигации

Дефиниция на думата: (Облигации)

Вид дългов инструмент, с който институции (например държавата) или предприятия могат да се финансират. При него заемодателят трябва да получи лихва освен главницата на датата на падежа, като лихвата може да се изплаща и на всеки дефиниран отчетен период. Лихвеният процент може да бъде както фиксиран, така и плаващ.