Финансов речник

Овърдрафт

Дефиниция на думата: (Овърдрафт)

Потребителски кредит, при който клиентът на финансовата институция може да продължи да използва средства дори и когато балансът по сметката му се занули. Обикновено при този вид кредит потребителят трябва да представи гаранция, че разполага както с обезпечение под формата на актив, така и да декларира регулярен източник на приходи.