Финансов речник

Оперативен приход (EBITDA)

Дефиниция на думата: (Оперативен приход (EBITDA))

EBITDA означава приходи преди лихви, данъци и амортизации. Като един от видовете приходи, EBITDA се използва за измерител на финансовия потенциал на компаниите. Основен лихвен процент – лихвеният процент, задаван от централните банки (и по рядко определян посредством конкретни алгоритми), чрез който те оказват въздействие на пазара. В случая на Федералния резерв на САЩ основния лихвен процент е лихвата, по която търговските банки отпускат кредити от резервните си баланси на други търговски банки. В случая на Европейската централна банка институцията определя три вида основни лихвени проценти: лихва по депозитите на средства към самата нея, основна лихва по рефинансирането на операциите и основна кредитна лихва.