Финансов речник

Кредит

Дефиниция на думата: (Кредит)

Вид договор за заем, при който заемодателят се съгласява да предостави разполагаемостта върху определен актив най-често за конкретен период от време на кредитирания индивид или институция. От своя страна, заемополучателят се съгласява да върне размера на кредита (главницата), а и обикновено и размера на начислената върху нея лихва.