Финансов речник

Застрахователна премия

Дефиниция на думата: (Застрахователна премия)

Дължимият размер пари, който застрахованото лице изплаща на застрахователя като част от задълженията си по договора (полицата) за застраховката.