Обща политика за защита на личните данни

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „СИТИ КЕШ“ ООД

Настоящата Политика има за цел да обезпечи информираността на работниците/служителите, контрагентите и клиентите на „СИТИ КЕШ“ ООД (Организацията), в качеството му на администратор на лични данни (АЛД), по отношение на обработваните от Организацията техни лични данни, както и да гарантира законосъобразното, добросъвестно и прозрачно обработване на личните данни.

Лични данни са всяка информация, свързана с физическо лице, която пряко или непряко може да доведе до неговото идентифициране. Лични данни представлява информацията, която съвкупно с друга информация може да доведе до установяването самоличността на физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Такава информация може да бъде име, дата на раждане, ЕГН, адрес, номер на документ за самоличност, телефонен номер, имейл адрес, данни за здравословно състояние, онлайн идентификатори, данни за крайни електронни съобщителни устройства и др. Общата политика за защита на личните данни на „СИТИ КЕШ“ ООД (ОПЗЛД) и разписаните въз основа на нея допълнителни документи, целят да гарантират правата на физическите лица, във връзка със защитата на техните лични данни, при обработването на същите от Организацията. Общата политика за защита на личните данни на „СИТИ КЕШ“ ООД съдържа основните правила и информира за:

1. Цели на обработване на личните данни;

2. Начини за събиране и средства за обработване на лични данни;

3. Разкриване на лични данни;

4. Осъществяване на достъп до личните данни, променяне, коригиране, ограничаване на обработването и изтриване на същите, право на жалба до надзорния орган;

5. Защита на личните данни;

6. Използване на лични данни на деца;

7. Трансфер на лични данни;

8. Начини за връзка с организацията;

9. Срокове за обработка и съхранение;

10. В случай, че не предоставите своите лични данни.

11. Актуализация и промяна на настоящата ОПЗЛД, както и текущата и версия.

1. Цели на обработване на личните данни.

„СИТИ КЕШ“ ООД събира и използва личните Ви данни единствено за целите, посочени в настоящата Политика.

1.1. Цели на обработване на личните данни на клиентите на „СИТИ КЕШ“ ООД

а. „СИТИ КЕШ“ ООД Обработва лични данни за целите на предлагането на стоки и услуги, на своите потенциални клиенти, при ясното намерение за сключване на договор. В тази връзка „СИТИ КЕШ“ ООД може да обработи данни за име, ЕГН, телефонен номер, адрес и/или имейл адрес и др.

б. „СИТИ КЕШ“ ООД Обработва лични данни на своите клиенти за целите на изпълнението на сключения/сключените между „СИТИ КЕШ“ ООД и клиента договор/договори, включително счетоводни цели, във връзка със законовите задължения на администратора. За тази цел могат да бъдат обработени данни на физическото лице за име, ЕГН или дата на раждане, номер на документ за самоличност, адрес, имейл, телефонен номер и др.

в. „СИТИ КЕШ“ ООД Обработва лични данни със изрично съгласие от страна на физическото лице за целите на маркетинговото проучване и предлагането на допълнителни стоки и услуги на своите клиенти, данни за име, имейл адрес, телефонен номер, технически данни за устройствата на физическото лице и др.

г. „СИТИ КЕШ“ ООД Обработва личните данни на своите клиенти за целите на реализирането на своите законни интереси, включително във връзка с изпълнението на конкретен договор, включително за целите на събирането на вземания, както и задължения на администратора, произтичащи от нормативен акт или разпореждане на компетентен орган. За тази цел АЛД обработва данни за име, ЕГН, номер на документ за самоличност, номер на договор/клиентски номер, адрес, телефонен номер, имейл адрес и др.

т. 1. Обработването на лични данни, „СИТИ КЕШ“ ООД може да възложи на трето лице, представляващо Обработващ лични данни извън структурата на АЛД, което предостави достатъчни гаранции за спазване изискванията на релевантната правна рамка в областта на защитата на личните данни. Дейности по обработването на личните данни, които Организацията може да възложи на Обработващ лични данни, са например: счетоводни и правни услуги, охранителна дейност и видеонаблюдение, изграждане, доставка и поддръжка на софтуерни продукти, компютърни системи, интернет сайтове и други, включително да възложи събиране на вземания; като продаде вземането, чрез договор за цесия. В тази връзка предоставя на съответната страна по договора за възлагане или договора за цесия данните на физическото лице по буква „г“.

1.2. Цели на обработване на личните данни на контрагентите на „СИТИ КЕШ“ ООД, Администратори или обработващи на лични данни.

а. „СИТИ КЕШ“ ООД Обработва лични данни на своите потенциални контрагенти, представляващи администратори или обработващи на лични данни за целите на установяване на търговски, респективно други договорни отношения, предлагането на стоки и услуги, възлагането на дейности на или поемане извършването на дейности, от името на своите потенциални контрагенти, при ясното намерение за сключване на договор. В тази връзка „СИТИ КЕШ“ ООД може да обработи данни, индивидуализиращи лицето или негови представители, например: данни за име, телефонен номер, адрес и/или имейл адрес и др.

б. „СИТИ КЕШ“ ООД Обработва лични данни на своите контрагенти за целите на изпълнението на сключения/сключените между „СИТИ КЕШ“ ООД и контрагента договор/договори, включително за счетоводни цели, във връзка със законовите задължения на администратора. За тази цел могат да бъдат обработени данни на физическо лице за име, ЕГН или дата на раждане, номер на документ за самоличност, адрес, имейл, телефонен номер и др.

в. „СИТИ КЕШ“ ООД Обработва лични данни при изрично съгласие от страна лицето, за целите на маркетинговото проучване и предлагането на допълнителни стоки и услуги на своите контрагенти, данни за име, имейл адрес, телефонен номер, технически данни за устройствата на лицето и др.

г. „СИТИ КЕШ“ ООД Обработва личните данни на своите контрагенти, за целите на реализирането на своите законни интереси, включително във връзка с изпълнението на конкретен договор, включително за целите на събирането на вземания, както и задължения на администратора, произтичащи от нормативен акт или разпореждане на компетентен орган. За тази цел АЛД обработва данни за име, ЕГН, номер на документ за самоличност, номер на договор/клиентски номер, адрес, телефонен номер, имейл адрес и др.

т. 1. За целите на чл. 2.2 от ОПЗЛД, „СИТИ КЕШ“ ООД може да обработва лични данни на служители на своите контрагенти или да възлага на същите обработването на лични данни на своите служители, като възлагащата страна предоставя достатъчни гаранции за информираност и валидно съгласие от страна на служителите.

т. 2. Обработването на лични данни, „СИТИ КЕШ“ ООД може да възложи на трето лице, представляващо Обработващ лични данни извън структурата на АЛД, което предостави достатъчни гаранции за спазване изискванията на релевантната правна рамка, в областта на защитата на личните данни. Дейности по обработването на личните данни, които Организацията може да възложи на Обработващ лични данни, са например: счетоводни и правни услуги, охранителна дейност и видеонаблюдение, изграждане, доставка и поддръжка на софтуерни продукти, компютърни системи, интернет сайтове и други, включително да възложи събиране на вземания; като продаде вземането, чрез договор за цесия. В тази връзка предоставя на съответната страна по договора за възлагане или договора за цесия, данните на физическото лице по буква „г“.

1.3. Цели на обработване на личните данни на работниците/служителите или заетите по гражданско правоотношение на „СИТИ КЕШ“ ООД

а. „СИТИ КЕШ“ ООД Обработва лични данни на своите потенциални работници/служители, респективно заети по гражданско правоотношение физически лица, за целите на подбора на кадри и обявяването и провеждането на конкурс за работа, както и кандидатстването от страна на физическото лице за постъпване на работа при АЛД, при ясното намерение за сключване на договор. В тази връзка „СИТИ КЕШ“ ООД може да обработи данни, индивидуализиращи физическото лице, като например: данни за име, телефон, адрес и/или имейл адрес, информация за трудов стаж и професионален опит, информация за придобити образователно-квалификационни степени, преминати обучения и др.

б. „СИТИ КЕШ“ ООД Обработва лични данни на своите работници/служители, респективно физическите лица, заети по гражданско правоотношение за целите трудовото, социално- и здравноосигурителното законодателство, в това число воденето на трудово досие, на заетите по трудово правоотношение, изплащането на възнаграждение и обезщетения за временна неработоспособност и нетрудоспособност. На следващо място – за целите на изпълнение на сключения договор/договори, включително счетоводни цели, във връзка със законните задължения на администратора, изменението, продължаването и прекратяването на правоотношенията. За тази цел могат да бъдат обработени данни на физическо лице за име, ЕГН или дата на раждане, номер на документ за самоличност, адрес, имейл, телефонен номер и др.

в. „СИТИ КЕШ“ ООД Обработва личните данни на своите работници/служители, респективно физическите лица, заети по гражданско правоотношение, за целите на реализирането на своите законни интереси, включително във връзка с изпълнението на конкретен договор, включително задължения на администратора, произтичащи от нормативен акт или разпореждане на компетентен орган. За тази цел АЛД обработва данни за име, ЕГН, номер на документ за самоличност, номер на договор, адрес, телефонен номер, имейл адрес и др.

т. 1. Обработването на лични данни, „СИТИ КЕШ“ ООД може да възложи на трето лице, представляващо Обработващ лични данни, извън структурата на АЛД, което предостави достатъчни гаранции за спазване изискванията на релевантната правна рамка в областта на защитата на личните данни. Дейности по обработването на личните данни, които Организацията може да възложи на Обработващ лични данни са например: счетоводни и правни услуги, охранителна дейност и видеонаблюдение, изграждане, доставка и поддръжка на софтуерни продукти, компютърни системи, интернет сайтове и други.

2. Начини за събиране и средства за обработване на лични данни.

„СИТИ КЕШ“ ООД събира личните Ви данни по начините, посочени в настоящата Политика.

2.1. Лични данни на нашите потенциални и реални клиенти, контрагенти, работници/служители и физически лица, заети по гражданско правоотношение можем да получим или съберем пряко от лицето, за което се отнасят; от друго лице, за което „СИТИ КЕШ“ ООД, негов представител или упълномощено лице ще уведоми субекта на данните; от орган или институция, при наличието на валидно правно основание за получаване на данните. При ясно намерение за сключване на договор или за целите на реализиране законните интереси на АЛД, Ваши лични данни можем да получим и чрез достъп до публични регистри.

2.2. Лични данни и информация за физическото лице могат да постъпят при нас под формата на документи, формуляри, бланки, заявления, писма и кореспонденция. На следващо място, Ваши лични данни можем да обработим при Ваше посещение в наш офис или териториално поделение, в което има установен пропусквателен режим, система за контрол на достъпа и/или система за видеонаблюдение.

2.3. Ваши лични данни можем да съберем или получим от интернет сайтове, собствени или на наши партньори (в това число и чрез използването на „бисквитки“), при условията на настоящата Политика, от използваните Ваши устройства, страници и брандове в социалните мрежи, както и от други източници, при съществуването на валидно правно основание за това и спазване на правилата за защита на личните данни.

„СИТИ КЕШ“ ООД обработва личните Ви данни със средствата, посочени в настоящата Политика.

2.4. Неавтоматизирани средства за обработване на лични данни. Такива са всички средства, при които вземането на решение за обработване на лични данни или извършването на конкретна дейност по обработване предполага човешка намеса. По неавтоматизиран начин и с неавтоматизирани средства ние обработваме постъпилите документи на хартиен и електронен носител, включително договори, писмена или устна кореспонденция, волеизявления на субектите на данни и др. Този вид обработка на данните се извършва, както на хартиен или друг физически носител, така и в електронна среда, чрез използването на компютърни системи и конфигурации, мултифункционални устройства, като принтери, скенери, копирни и факс машини, а също така и чрез използването на специализиран софтуер, като счетоводния такъв.

2.5. Автоматизирани средства за обработване на лични данни. Такива са всички средства, при които вземането на решение по обработването на лични данни или извършването на конкретно действие по обработване на лични данни се извършва при отсъствието на човешка намеса. Нашата организация обичайно не използва изцяло автоматизирани средства за обработка за лични данни. Но за такъв вид обработване е възможно да се приеме примерно получаването на информация, чрез използването на „бисквитки“.

3. Разкриване на лични данни.

„СИТИ КЕШ“ ООД ще разкрие, включително чрез предоставяне, личните Ви данни единствено в случаите, посочени в настоящата Политика.

3.1. При предоставяне на Вашето изрично съгласие, при сключването или воденето на преговори за сключване на договор със „СИТИ КЕШ“ ООД.

3.2. При наличието на законово задължение или при разпореждане на компетентен орган или институция, АЛД ще разкрие и/или предостави Ваши лични данни на съответния орган или институция или на друго лице.

3.3. При наличието на преимуществен за АЛД интерес, произтичащ от нормативна разпоредба или на друго валидно правно основание. Също така и в хипотезите, когато са застрашени живота, здравето, основни права и свободи на субекта на лични данни, трето лице и група лица, както и общественото здраве и сигурността на обществения ред.

4. Осъществяване на достъп до личните данни, променяне, коригиране, ограничаване на обработването и изтриване на същите, право на жалба до надзорния орган.

4.1. Вие имате право да изискате и получите от „СИТИ КЕШ“ ООД потвърждение дали свързани с Вас лични данни се обработват от АЛД.

4.2. Вие имате право да получите достъп до данните и информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни от АЛД.

4.3. Вие имате право да получите информация за логиката на процесите по обработването на личните Ви данни, целите и сроковете на обработка и съхранение на данните, информация, относно категориите получатели, на които Ваши лични данни могат да бъдат или са били разкрити или предоставени за обработване, от името на АЛД.

4.4. В случай, че не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани и/или съхранявани от „СИТИ КЕШ“ ООД в случай, че за АЛД няма задължение да продължи обработката и/или съхранението на данните или отсъства преимуществен законен интерес на АЛД да продължи обработката и/или съхранението на личните данни, Вие може да възразите срещу обработването или да отправите искане за ограничаване или преустановяване на същото, както и за заличаване на Вашите данни. Това възражение, респективно искане, може да бъде отправено относно всички или някои от хипотезите на обработване, както за пълния обем от лични данни, така и за част от него.

4.5. Вие имате право да поискате от АЛД да актуализира, коригира или допълни обработваните Ваши лични данни.

4.6. Вие може да поискате изтриването, ограничаването на обработването или връщането на личните Ви данни и АЛД ще бъде длъжен да изпълни Вашето искане в случай, че:

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;

• вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

• личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;

• личните Ви данни трябва да бъдат изтрити, с оглед спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „СИТИ КЕШ“ ООД;

4.7 АЛД не е длъжен да изтрие, ограничи обработването или върне Вашите лични данни, в случаите, когато ги съхранява и обработва:

• за упражняването на правото на свобода на изразяването и правото на информация

• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задачата от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

• за установяването, упражняването или защита на правни претенции;

• за упражняване права на АЛД, преимуществени спрямо правния интерес физическото лице.

4.8. За да упражните гореописаните си права, Вие следва да подадете писмено искане до „СИТИ КЕШ“ ООД, удостоверявайки своята самоличност и описвайки точно основанието на Вашето искане, относно кои категории лични данни се отнася Вашето искане, относно кои действия по обработването и съхранението на Вашите лични данни отправяте искането. Искането по предходното изречение може да отправите, както писмено до наш служител на място в офис или териториално поделение на АЛД, така и по електронен път, при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

4.9. Вие мате право да подадете жалба за нарушение на Вашите права, относно защитата на личните Ви данни до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

5. Защита на личните данни.

5.1 В изпълнение на изискванията на Общия регламент за защита на данните и релевантната правна рамка в областта на защитата на личните данни, „СИТИ КЕШ“ ООД регулярно провежда одити и анализи на своята дейност и извършва оценка на риска и въздействието за личните данни, защитата на личните данни и правната сфера на субектите на лични данни.

5.2. В тази връзка, „СИТИ КЕШ“ ООД въвежда и поддържа в своята организация и относно своята дейност адекватно ниво на сигурност и защита на личните данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни и сигурност на информацията.

5.3. „СИТИ КЕШ“ ООД провежда регулярни инструктажи и обучения на своите служители, с цел повишаване на тяхната осведоменост, относно правата и задълженията им, във връзка с обработването на лични данни, както и развитието на правната рамка и техническия прогрес.

6. Използване на лични данни на деца.

6.1 „СИТИ КЕШ“ ООД не събира и не обработва лични данни на деца умишлено, за каквито и да било цели, извън целите на трудовото и осигурителното законодателство, що се касае до работниците/служителите на АЛД. В тези случаи работникът/служителят предоставя съгласие за обработването.

6.2. Въпреки, че „СИТИ КЕШ“ ООД не събира и не обработва лични данни на деца, същото е възможно да се случи при посещение в офис или териториално поделение на АЛД, където има изградена система за видеонаблюдение. В тези случаи се съблюдават правилата и изискванията на ОРЗД и релевантната правна рамка, в областта на защитата на личните данни.

7. Трансфер на лични данни.

7.1 „СИТИ КЕШ“ ООД не трансферира лични данни в или извън пределите на Република България.

8. Начини за връзка с организацията.

„СИТИ КЕШ“ ООД с ЕИК 202531869 е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

• Контактна информация:

• Адрес: адресът на управление в гр. София, обявен в Търговския регистър

• Интернет адрес: https://citycash.bg/

• Телефон: 0700 4 6000

• Длъжностно лице по защита на данните e-mail: dpo@citycash.bg

9. Срокове за обработка и съхранение.

„СИТИ КЕШ“ ООД обработва и съхранява Вашите лични данни в сроковете, определянето на които е описано в настоящата Обща политика за защита на личните данни или сроковете, договорени между страните по договор или при предоставяне съгласието за обработване на данните.

9.1. „СИТИ КЕШ“ ООД обработва и съхранява Вашите лични данни за сроковете, не по-дълги от минимално необходимото за постигане целите на обработка на личните данни;

9.2. АЛД обработва личните данни в законоустановените срокове в случаите, когато такива съществуват.

9.3. Сроковете за обработка и съхранение на личните данни могат да бъдат определени и между страните по договор с АЛД, при съблюдаване целите за обработка на данните и изискванията на релевантната правна рамка.

10. В случай, че не предоставите необходимите свои лични данни, съобразно целите на обработка, поради необходимостта и/или задължението на „СИТИ КЕШ“ ООД да обработи същите, ние не може да сключим договор с Вас, да предоставим желаните от Вас стоки или услуги.

11. Актуализация и промяна на настоящата ОПЗЛД, както и текущата й версия.

11.1. Всички промени на ОПЗЛД, извършвани в бъдеще ще бъдат публикувани на интернет сайта на „СИТИ КЕШ“ ООД

11.2. Съобразно възможностите за връзка с физическите лица и характера на отношенията между АЛД и същите, промените в ОПЗЛД, ще бъдат съобщавани на субектите на данни своевременно.